DRIKMT Fier, inspektim në kuadër të moratoriumit të gjuetisë

Inspektorët e pyjores në DRIKMT Fier kanë monitoruar ekonominë pyjore “Kraps-Gjorgjoz” në Bashkinë Fier. Ky inspektim vjen në kuadër të Ligjit për nr. 60/2022 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”.

Nga ky inspektim nuk u konstatuan shkelje.