Specialist (Inspektor)

Specialist (Inspektor) – Sektori i Inspektimit të Territorit në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Tiranë

Arsimimi: Shkenca të Inxhinierisë së Ndërtimit/Arkitekturës dhe në Shkenca Juridike

Dokumentacioni i nevojshëm:
CV
Diplomë (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit (e noterizuar)
Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë), (e noterizuar);
Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
Vërtetim gjykate / prokurorie
Vërtetim që nuk ka marrë masa disiplinore për cënim të rregullave të etikës.
Letër referencë

Kërkesa për punë dhe dokumentacioni i kërkuar të vendoset në dispozicion nëpërmjet Shërbimit Postar, pranë Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit me adresë: Rr.“Muhamet Gjollesha” pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Tiranë.

Afati: 30.05.2024