Inspektor – Sektori i Inspektimit të Territorit në Drejtorinë e Inspektimit të Territorit dhe Planifikimit në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Zbaton programin e punës sipas miratimit nga përgjegjësi i sektorit, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fushën e inspektimit. Ushtron kontrolle në sektorët e Drejtorive Rajonale të IKMT– së, në bazë të metodikave dhe programeve të miratuara, jep ndihmesë për riparimin e të […]

Specialist (Inspektor)- Sektori i Inspektimit Pyjor në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Korçë

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Është përgjegjës dhe zbaton detyrat e sektorit përkatës në ushtrimin e detyrave funksionale. Është përgjegjës për organizimin dhe për cilësinë e efektivitetit të veprimtarisë së punës së tij. Merr pjesë në aktivitete trajnuese të cilat ndikojnë në përmirësimin dhe kualifikimin profesional. Sigurojnë zbatimin e parimit […]

Specialist (Inspektor)- Sektori i Inspektimit të Mjedisit dhe Ujërave në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Korçë

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Punon në vijimësi për përditësimin e informacionit mbi situatën mjedisore, si dhe njohjen e detajuar të shtrirjes gjeografike të territorit që mbulon. Zbaton me përpikmëri grafikët e miratuar, apo urdhërat e veçantë të eprorit kompetent, për kontrollin dhe mbikëqyrjen sistematike të territorit. Përgjigjet drejtpërdrejt për […]

Specialist (Inspektor)- Sektori i Inspektimit të Territorit në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Vlorë

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Punon në vijmësi për përditësimin e informacionit mbi situatën ndërtimore, si dhe njohjen e detajuar të shtrirjes gjeografike të territorit që mbulon. Zbaton me përpikmëri grafikët e miratuar, apo urdhërat e veçantë të eprorit kompetent, për kontrollin dhe mbikëqyrjen sistematike të territorit. Përgjigjet drejtpërdrejt për […]

Specialist (Inspektor)- Sektori i Inspektimit të Territorit në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Lezhë

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Punon në vijmësi për përditësimin e informacionit mbi situatën ndërtimore, si dhe njohjen e detajuar të shtrirjes gjeografike të territorit që mbulon. Zbaton me përpikmëri grafikët e miratuar, apo urdhërat e veçantë të eprorit kompetent, për kontrollin dhe mbikëqyrjen sistematike të territorit. Përgjigjet drejtpërdrejt për […]

Përgjegjës Sektori – Sektori i Inspektimit të Mjedisit dhe Ujërave në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Fier

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Në përputhje me orientimet e instancave eprore, vendos kontakte të vazhdueshme me institucionet e tjera të pushtetit vendor, instancat që ushtrojnë pushtetin e deleguar ekzekutiv, në nivel lokal, strukturat rajonale të inspektorateve të tjera shtetërore, grupet e interesit në funksion të sigurimit të një mbështetjeje […]

Inspektor- Sektori i Monitorimit dhe Analizës së Riskut në Drejtorinë e Inspektimit të Pyjeve në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Është përgjegjës dhe zbaton detyrat e Drejtorisë përkatëse në ushtrimin e detyrave funksionale. Është përgjegjës për organizimin dhe për cilësinë e efektivitetit të veprimtarisë së punës së tij. Merr pjesë në aktivitete trajnuese, të cilat ndikojnë në përmirësimin dhe kualifikimin profesional. Kontrollon zbatimin e dispozitave […]

Përgjegjës Sektori – Sektori i  Inspektimit të Territorit në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Shkodër

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Në përputhje me orientimet e instancave eprore, vendos kontakte të vazhdueshme me IMT- të, institucionet e tjera të pushtetit vendor, instancat që ushtrojnë pushtetin e deleguar ekzekutiv në nivel lokal, strukturat rajonale të inspektorateve të tjera shtetërore, grupet e interesit në funksion të sigurimit të […]

Specialist (jurist) – Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Vlorë

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Zbaton programin e punës sipas miratimit të Përgjegjësit, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në sektorin e shërbimeve mbështetëse dhe ndjek praktikat e ardhura në drejtori. Me autorizim të veçantë nga Kryeinspektori dhe në përputhje me porositë dhe udhëzimet e eprorit direkt, merr masa […]

Përgjegjës Sektori – Sektori i Ankimeve dhe Ndjekjes së Zbatimit të Vendimeve në Drejtorinë e Inspektimit Juridik në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Organizon dhe ndjek ecurinë për mbarëvajtjen e sektorit përkatës në lidhje me detyrat dhe kompetencat funksionale. Propozon përmirësime të aspektit procedural inspektues sipas përgjegjësive përkatëse në harmoni dhe në përputhje të plotë me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi. Ndjek dhe zbaton me prioritet detyrat […]