DRIKMT Durrës inspektim në subjekt për menaxhimin e mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit

Sektori i Inspektimit të Mjedisit dhe Ujërave në DRIKMT Durrës ka zhvilluar inspektimet në terren në subjektin “Ambra” në Durrës, në lidhje me verifikimin e zbatueshmërisë se legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve.