DRIKMT Fier, kontroll në ekonominë pyjore në Mallakastër