DRIKMT Kukës inspektim në subjektet minerare për ndërhyrjet në fondin pyjor

Sektori i pyjeve në DRIKMT Kukës ka kryer inspektim mbi evidentimin e subjekteve minerare dhe ndërhyrjet në fondin pyor, të Ekonomisë Pyjore Surroj, në Bashkinë Kukës.

Nga inspektimi nuk u konstatuan shkelje ligjore.