DRIKMT Berat, inspektim për prerjen e paligjshme të pyjeve

Sektori i inspektimit pyjor në DRIKMT Berat ka kryer kontroll në ekonominë pyjore Guhak në Polican dhe në zone pyjore Stror Dobrush. Ky kontroll ka patur në fokur parandalimin e prerjeve të paligjshëm të pyjeve.

Nga ky kontroll nuk janë konstatuar raste shkeljesh.