Shkodër, takim i strukturave të qeverisjes vendore dhe ligjzbatuese për mbarëvajtjen e sezonit turistik 2024

Në qytetin e Shkodrës është mbajtur një takim mbi punën dhe zbatimin e planit të masave, për mbarëvajtjen e sezonit turistik 2024 në qarkun Shkodër. Në këtë takim është paraqitur informacioni për punën e deritanishme në menaxhimin e mjedisit, kontrollin e territorit për ndërtimet e paligjshme dhe përmirësimin e shërbimeve për pushuesit. Gjithashtu është miratuar […]

DRIKMT Berat, inspektim për prerjen e paligjshme të pyjeve

Sektori i inspektimit pyjor në DRIKMT Berat ka kryer kontroll në ekonominë pyjore Guhak në Polican dhe në zone pyjore Stror Dobrush. Ky kontroll ka patur në fokur parandalimin e prerjeve të paligjshëm të pyjeve. Nga ky kontroll nuk janë konstatuar raste shkeljesh.

Specialist (Inspektor)- Sektori i Inspektimit të Territorit në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Lezhë

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Punon në vijmësi për përditësimin e informacionit mbi situatën ndërtimore, si dhe njohjen e detajuar të shtrirjes gjeografike të territorit që mbulon. Zbaton me përpikmëri grafikët e miratuar, apo urdhërat e veçantë të eprorit kompetent, për kontrollin dhe mbikëqyrjen sistematike të territorit. Përgjigjet drejtpërdrejt për […]